سبد خرید0

برنج شکسته طارم

قیمت هر کیلو
قیمت با تخفیف: 20,500 تومان

برنج ایرانی کشت دوم

قیمت هر کیلو
قیمت با تخفیف: 33,500 تومان

نیم دانه طارم

قیمت هر کیلو
قیمت با تخفیف: 16,500 تومان

برنج ایرانی هاشمی

قیمت هر کیلو
قیمت با تخفیف: 29,400 تومان

برنج دودی

قیمت هر کیلو
قیمت با تخفیف: 34,500 تومان

برنج ایرانی طارم فریدونکنار

قیمت هر کیلو
قیمت با تخفیف: 30,500 تومان

برنج طارم قهوه ای

قیمت هر کیلو
قیمت با تخفیف: 29,500 تومان

برنج ایرانی گرده

قیمت هر کیلو
قیمت با تخفیف: 17,000 تومان

برنج ایرانی شیرودی

قیمت هر کیلو
قیمت با تخفیف: 22,600 تومان

برنج ایرانی

دست چینی از بهترین مزارع شمال

بیشتر
کمتر