سبد خرید0

برنج شکسته طارم

قیمت هر کیلو
قیمت : 39,500 تومان%15 قیمت با تخفیف: 33,575 تومان

برنج ایرانی کشت دوم

قیمت هر کیلو
قیمت : 57,500 تومان%5 قیمت با تخفیف: 54,625 تومان

نیم دانه طارم

قیمت هر کیلو
قیمت : 29,500 تومان%15 قیمت با تخفیف: 25,075 تومان

برنج ایرانی هاشمی

قیمت هر کیلو
قیمت : 51,500 تومان%10 قیمت با تخفیف: 46,350 تومان

برنج دودی

قیمت هر کیلو
قیمت : 59,500 تومان%8 قیمت با تخفیف: 54,740 تومان

برنج ایرانی طارم فریدونکنار

اتمام موجودی

برنج طارم قهوه ای

قیمت هر کیلو
قیمت : 52,500 تومان%10 قیمت با تخفیف: 47,250 تومان

برنج ایرانی گرده

قیمت هر کیلو
قیمت : 35,500 تومان%5 قیمت با تخفیف: 33,725 تومان

برنج ایرانی شیرودی

اتمام موجودی